Ban chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam vừa ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu "Công dân học tập" giai đoạn 2021 - 2030. Dưới đây là toàn văn Quyết định số 244/QĐ-KHVN của Hội.

Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu "Công dân học tập" - Ảnh 1.

 

Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu "Công dân học tập" - Ảnh 2.

 

Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu "Công dân học tập" - Ảnh 3.

 

Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu "Công dân học tập" - Ảnh 4.

 

Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu "Công dân học tập" - Ảnh 5.

 

Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu "Công dân học tập" - Ảnh 6.

 

Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu "Công dân học tập" - Ảnh 7.

 

Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu "Công dân học tập" - Ảnh 8.

 

Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu "Công dân học tập" - Ảnh 9.

 

Nguồn: Hội Khuyến học Việt Nam