Trung Ương Hội Khuyến học Việt Nam

Đánh giá mô hình công dân học tập

  • Văn miếu
  • Văn miếu
  • Giáo dục
  • Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Thống kê

Biểu đồ thống các kê Tỉnh/Thành phố thực hiện tự đánh giá CDHT

Thống kê ngày 14/04/2023

Tin tức

Nhìn nhận đầy đủ về học tập trong Tổ chức và Tổ chức học tập

Nhìn nhận đầy đủ về học tập trong Tổ chức và Tổ chức học tập

Việc đưa học tập vào Tổ chức đã có những bước phát triển mạnh ở nhiều doanh nghiệp lớn, khi họ muốn nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự của mình ở tầm cao hơn và bản thân doanh nghiệp trở thành một "Tổ chức học tập" có quy ...

VIDEO